• kitaplar


 • RİSALE-İ NUR NASIL OKUNMALI?

 • ARKA KAPAK
  Bu asrın dehşetli, yıkıcı ve bunaltıcı atmosferinde, marifet ve kulluk şuurunda ileri mertebelere ulaşmayı hedefleyen, tebliğ ve temsil görevini omzuna almak isteyenler Risale-i Nur Külliyatı'nı dikkatle okumak, anlamak ve hayata yansıtmak zorundadırlar.

  İşte bu ihtiyacı hissedenlere fikir noktasında bir açılım, hamiyet noktasında bir gayret, hizmet noktasında bir şevk üflemek ve okuma şuuruna kuvvet vermek maksadıyla böyle bir çalışma hazırlanmıþtır.

  Okumak ve düşünmek, yaşamak ve yaşatmak, sürekli araþtırmak ve derinleşmek isteyenler, bu kitabımızın en birinci muhatabı ve hedef kitlesidir.

Yazar Prof. Dr. Þener Dilek
Kapak Kuþe Karton
Kitap Enzo Kaðýt
Dili Türkçe
Sayfa 528 sy
Baský 2013 Ýstanbul
ISBN 978-605-4592-02-9
Boyut 13,5x20 cm
Fiyatý 10,90 TL
» Sipariş için tıklayın


 • RÝSALE-Ý NURDA DERÝNLEÞME

 • ARKA KAPAK

  Mücevherler denizlerin derinliklerindedirler. O denizlere dalmak, gavvas olmak ise, her þeyden önce nefes ister, emek ister, gayret ister, metot ister, tahammül ve sabır ister.

  Asrımızda bir marifet deryası olan Risale-i Nur'un mücevherât-ı Kur'aniye ile dolu olan derinliklerine dalabilmek için de; pek çok engelleri aþmak, bir çok girdapları geçmek ve pek çok merhaleleri kat etmek gerektir.

  Ýþte bu kitap, özellikle þu engin deryaya dalmak ve Nur'un tefekkür mesleðinde derinleþmek isteyenlere faydalı olmak düþüncesiyle kaleme alınmýþtır.

 • Sizleri bu hakikat deryasýnýn incilerini çýkarmaya davet ediyoruz

 • RENKLERÝN DÝLÝ

 • ARKA KAPAK

  "Düþündüren Hikayeler" serisindeki bu kitapta birbirinden
  güzel, zevkli ve sürükleyici hikayeler yer alıyor. Bazısı
  sembolik olarak ince ve sırlı hakikatlere ıþık tutan, bazısı da
  ibretli birer hayat dersi olan bu hikayeler okuyanlarý derin
  düþünmeye ve ibret almaya sevk ediyor.

  Yazarýmız "derin düþünce"nin önemini þu sözleriyle anlatır:

  Derin düþünce, idrâkın balı, dimaðýn kaymaðıdır.
  Ýbretle bakıþ, mütefekkirane nazar hayatın kalitesine hizmet eder.
  Ülfetle körleþen dimaðları dikkat ve teyakkuza yöneltir.
  Örtülü manaların çözülmesine, esrar perdelerinin açılýmýna yardımcý olur.
  Derin düþünce hayatın tat ve lezzet sofrasıdır."

 • Sofra bizden, telezzüz ve tekeyyüf sizden!
  Yazar Prof. Dr. Þener Dilek
  Kapak Kuþe Karton
  Kitap Enzo Kaðýt
  Dili Türkçe
  Sayfa 112 sy
  Baský 2011 Ýstanbul
  ISBN 978-605-88598-9-0
  Boyut 13,5x20 cm
  Fiyatý 5,00 TL
  » Sipariþ için týklayýn


   • TABLACI

   • ARKA KAPAK

    "Düþündüren Hikayeler" serisindeki bu kitapta birbirinden
    güzel, zevkli ve sürükleyici hikayeler yer alıyor. Bazýsý
    sembolik olarak ince ve sırlı hakikatlere ýþýk tutan, bazýsý da
    ibretli birer hayat dersi olan bu hikayeler okuyanları derin
    düþünmeye ve ibret almaya sevk ediyor.

    Yazarımız "derin düþünce"nin önemini þu sözleriyle anlatýr:

    Derin düþünce, idrâkýn balý, dimaðýn kaymaðýdýr.
    Ýbretle bakýþ, mütefekkirane nazar hayatýn kalitesine hizmet eder.
    Ülfetle körleþen dimaðlarý dikkat ve teyakkuza yöneltir.
    Örtülü manalarýn çözülmesine, esrar perdelerinin açýlýmýna yardýmcý olur.
    Derin düþünce hayatýn tat ve lezzet sofrasýdýr."

   Sofra bizden, telezzüz ve tekeyyüf sizden!
   Yazar Prof. Dr. Þener Dilek
   Kapak Kuþe Karton
   Kitap Enzo Kaðýt
   Dili Türkçe
   Sayfa 128 sy
   Baský 2011 Ýstanbul
   ISBN 978-605-88598-3-3
   Boyut 13,5x20 cm
   Fiyatý 5,00 TL
   » Sipariþ için týklayýn


   • GIDIBIDI 1 - GIDIBIDI VE ANNESÝ

   • ARKA KAPAK

    Anne ve babalar için en ciddi sorumluluk ve en önemli görev; yavrularýný inançlý ve güzel ahlaklý olarak yetiþtirmek; ve onlara dürüst ve saðlam bir karakter ve kiþilik kazandýrmak ve bu doðrultuda gereken eðitimi vermektir.

    Fakat günümüzde yavrularýmýza böyle bir eðitqimi verebilmek fevkalade zor ve zahmetlidir. Bu zorluklarýn baþýnda yeterli ve nitelikli kaynak sýkýntýsý gelmektedir.

    Ýþte Feyza Yayýncýlýk, bu boþluðu doldurmak amacýyla yavrularýný yetiþtirmek isteyen anne ve babalara güvenilir, mükemmel bir eðitim ve öðretim seti sunmaktadýr.

    "Gýdýbýdý Serisi" Prof. Dr. Þener Dilek tarafýndan 4-6 yaþ grubundaki yavrularýmýz için bir eðitim ve öðretim projesi olarak kaleme alýnmýþ; sürekli bir yayýn olarak planlanmýþtýr.

    Bu seti, yavrularýný kazanmak ve istikbale hazýrlamak isteyen bütün anne ve babalara önemle ve hararetle tavsiye ediyoruz.

   Kitap Adý Gýdýbýdý ve Annesi
   Yazar Prof. Dr. Þener Dilek
   Kapak Kuþe Karton
   Kitap Kuþe Kaðýt, Renkli, Resimli
   Dili Türkçe
   Sayfa 16 sy
   Baský 2011 Ýstanbul
   ISBN 978-605-88598-4-5
   Boyut 21 x 27 cm
   Fiyatý 3,00 TL
   » Sipariþ için týklayýn


   • GIDIBIDI 2 - GIDIBIDI'NIN DUASI

   • ARKA KAPAK

    Anne ve babalar için en ciddi sorumluluk ve en önemli görev; yavrularýný inançlý ve güzel ahlaklý olarak yetiþtirmek; ve onlara dürüst ve saðlam bir karakter ve kiþilik kazandýrmak ve bu doðrultuda gereken eðitimi vermektir.

    Fakat günümüzde yavrularýmýza böyle bir eðitimi verebilmek fevkalade zor ve zahmetlidir. Bu zorluklarýn baþýnda yeterli ve nitelikli kaynak sýkýntýsý gelmektedir.

    Ýþte Feyza Yayýncýlýk, bu boþluðu doldurmak amacýyla yavrularýný yetiþtirmek isteyen anne ve babalara güvenilir, mükemmel bir eðitim ve öðretim seti sunmaktadýr.

    "Gýdýbýdý Serisi" Prof. Dr. Þener Dilek tarafýndan 4-6 yaþ grubundaki yavrularýmýz için bir eðitim ve öðretim projesi olarak kaleme alýnmýþ; sürekli bir yayýn olarak planlanmýþtýr.

    Bu seti, yavrularýný kazanmak ve istikbale hazýrlamak isteyen bütün anne ve babalara önemle ve hararetle tavsiye ediyoruz.

   Kitap Adý Gýdýbýdý'nýn Duasý
   Yazar Prof. Dr. Þener Dilek
   Kapak Kuþe Karton
   Kitap Kuþe Kaðýt, Renkli, Resimli
   Dili Türkçe
   Sayfa 16 sy
   Baský 2011 Ýstanbul
   ISBN 978-605-88598-4-5
   Boyut 21 x 27 cm
   Fiyatý 3,00 TL
   » Sipariþ için týklayýn


   • GIDIBIDI 3 - YAVRULAR SÜTSÜZ OLUR MU ?

   • ARKA KAPAK

    Anne ve babalar için en ciddi sorumluluk ve en önemli görev; yavrularýný inançlý ve güzel ahlaklý olarak yetiþtirmek; ve onlara dürüst ve saðlam bir karakter ve kiþilik kazandýrmak ve bu doðrultuda gereken eðitimi vermektir.

    Fakat günümüzde yavrularýmýza böyle bir eðitimi verebilmek fevkalade zor ve zahmetlidir. Bu zorluklarýn baþýnda yeterli ve nitelikli kaynak sýkýntýsý gelmektedir.

    Ýþte Feyza Yayýncýlýk, bu boþluðu doldurmak amacýyla yavrularýný yetiþtirmek isteyen anne ve babalara güvenilir, mükemmel bir eðitim ve öðretim seti sunmaktadýr.

    "Gýdýbýdý Serisi" Prof. Dr. Þener Dilek tarafýndan 4-6 yaþ grubundaki yavrularýmýz için bir eðitim ve öðretim projesi olarak kaleme alýnmýþ; sürekli bir yayýn olarak planlanmýþtýr.

    Bu seti, yavrularýný kazanmak ve istikbale hazýrlamak isteyen bütün anne ve babalara önemle ve hararetle tavsiye ediyoruz.

   Kitap Adý Gýdýbýdý Yavrular Sütsüz Olur Mu?
   Yazar Prof. Dr. Þener Dilek
   Kapak Kuþe Karton
   Kitap Kuþe Kaðýt, Renkli, Resimli
   Dili Türkçe
   Sayfa 16 sy
   Baský 2011 Ýstanbul
   ISBN 978-605-88598-5-2
   Boyut 21 x 27 cm
   Fiyatý 3,00 TL
   » Sipariþ için týklayýn


   • GIDIBIDI 4 - GIDIBIDI VE NÝMETLER

   • ARKA KAPAK

    Anne ve babalar için en ciddi sorumluluk ve en önemli görev; yavrularýný inançlý ve güzel ahlaklý olarak yetiþtirmek; ve onlara dürüst ve saðlam bir karakter ve kiþilik kazandýrmak ve bu doðrultuda gereken eðitimi vermektir.

    Fakat günümüzde yavrularýmýza böyle bir eðitimi verebilmek fevkalade zor ve zahmetlidir. Bu zorluklarýn baþýnda yeterli ve nitelikli kaynak sýkýntýsý gelmektedir.

    Ýþte Feyza Yayýncýlýk, bu boþluðu doldurmak amacýyla yavrularýný yetiþtirmek isteyen anne ve babalara güvenilir, mükemmel bir eðitim ve öðretim seti sunmaktadýr.

    "Gýdýbýdý Serisi" Prof. Dr. Þener Dilek tarafýndan 4-6 yaþ grubundaki yavrularýmýz için bir eðitim ve öðretim projesi olarak kaleme alýnmýþ; sürekli bir yayýn olarak planlanmýþtýr.

    Bu seti, yavrularýný kazanmak ve istikbale hazýrlamak isteyen bütün anne ve babalara önemle ve hararetle tavsiye ediyoruz.

   Kitap Adý Gýdýbýdý ve Nimetler
   Yazar Prof. Dr. Þener Dilek
   Kapak Kuþe Karton
   Kitap Kuþe Kaðýt, Renkli, Resimli
   Dili Türkçe
   Sayfa 16 sy
   Baský 2011 Ýstanbul
   ISBN 978-605-88598-6-9
   Boyut 21 x 27 cm
   Fiyatý 3,00 TL
   » Sipariþ için týklayýn


   • GIDIBIDI 5 - DÜNYANIN LAMBASI

   • ARKA KAPAK

    Anne ve babalar için en ciddi sorumluluk ve en önemli görev; yavrularýný inançlý ve güzel ahlaklý olarak yetiþtirmek; ve onlara dürüst ve saðlam bir karakter ve kiþilik kazandýrmak ve bu doðrultuda gereken eðitimi vermektir.

    Fakat günümüzde yavrularýmýza böyle bir eðitimi verebilmek fevkalade zor ve zahmetlidir. Bu zorluklarýn baþýnda yeterli ve nitelikli kaynak sýkýntýsý gelmektedir.

    Ýþte Feyza Yayýncýlýk, bu boþluðu doldurmak amacýyla yavrularýný yetiþtirmek isteyen anne ve babalara güvenilir, mükemmel bir eðitim ve öðretim seti sunmaktadýr.

    "Gýdýbýdý Serisi" Prof. Dr. Þener Dilek tarafýndan 4-6 yaþ grubundaki yavrularýmýz için bir eðitim ve öðretim projesi olarak kaleme alýnmýþ; sürekli bir yayýn olarak planlanmýþtýr.

    Bu seti, yavrularýný kazanmak ve istikbale hazýrlamak isteyen bütün anne ve babalara önemle ve hararetle tavsiye ediyoruz.

   Kitap Adý Dünyanýn Lambasý
   Yazar Prof. Dr. Þener Dilek
   Kapak Kuþe Karton
   Kitap Kuþe Kaðýt, Renkli, Resimli
   Dili Türkçe
   Sayfa 16 sy
   Baský 2011 Ýstanbul
   ISBN 978-605-88598-7-6
   Boyut 21 x 27 cm
   Fiyatý 3,00 TL
   » Sipariþ için týklayýn


   • GIDIBIDI 6 - GIDIBIDI DÜÞÜNÜYOR

   • ARKA KAPAK

    Anne ve babalar için en ciddi sorumluluk ve en önemli görev; yavrularýný inançlý ve güzel ahlaklý olarak yetiþtirmek; ve onlara dürüst ve saðlam bir karakter ve kiþilik kazandýrmak ve bu doðrultuda gereken eðitimi vermektir.

    Fakat günümüzde yavrularýmýza böyle bir eðitimi verebilmek fevkalade zor ve zahmetlidir. Bu zorluklarýn baþýnda yeterli ve nitelikli kaynak sýkýntýsý gelmektedir.

    Ýþte Feyza Yayýncýlýk, bu boþluðu doldurmak amacýyla yavrularýný yetiþtirmek isteyen anne ve babalara güvenilir, mükemmel bir eðitim ve öðretim seti sunmaktadýr.

    "Gýdýbýdý Serisi" Prof. Dr. Þener Dilek tarafýndan 4-6 yaþ grubundaki yavrularýmýz için bir eðitim ve öðretim projesi olarak kaleme alýnmýþ; sürekli bir yayýn olarak planlanmýþtýr.

    Bu seti, yavrularýný kazanmak ve istikbale hazýrlamak isteyen bütün anne ve babalara önemle ve hararetle tavsiye ediyoruz.

   Kitap Adý Gýdýbýdý Düþünüyor
   Yazar Prof. Dr. Þener Dilek
   Kapak Kuþe Karton
   Kitap Kuþe Kaðýt, Renkli, Resimli
   Dili Türkçe
   Sayfa 16 sy
   Baský 2011 Ýstanbul
   ISBN 978-605-87764-0-1
   Boyut 21 x 27 cm
   Fiyatý 3,00 TL
   » Sipariþ için týklayýn


   • GIDIBIDI 7 - PAYLAÞMAK NE GÜZEL

   • ARKA KAPAK

    Anne ve babalar için en ciddi sorumluluk ve en önemli görev; yavrularýný inançlý ve güzel ahlaklý olarak yetiþtirmek; ve onlara dürüst ve saðlam bir karakter ve kiþilik kazandýrmak ve bu doðrultuda gereken eðitimi vermektir.

    Fakat günümüzde yavrularýmýza böyle bir eðitimi verebilmek fevkalade zor ve zahmetlidir. Bu zorluklarýn baþýnda yeterli ve nitelikli kaynak sýkýntýsý gelmektedir.

    Ýþte Feyza Yayýncýlýk, bu boþluðu doldurmak amacýyla yavrularýný yetiþtirmek isteyen anne ve babalara güvenilir, mükemmel bir eðitim ve öðretim seti sunmaktadýr.

    "Gýdýbýdý Serisi" Prof. Dr. Þener Dilek tarafýndan 4-6 yaþ grubundaki yavrularýmýz için bir eðitim ve öðretim projesi olarak kaleme alýnmýþ; sürekli bir yayýn olarak planlanmýþtýr.

    Bu seti, yavrularýný kazanmak ve istikbale hazýrlamak isteyen bütün anne ve babalara önemle ve hararetle tavsiye ediyoruz.

   Kitap Adý Paylaþmak Ne Güzel
   Yazar Prof. Dr. Þener Dilek
   Kapak Kuþe Karton
   Kitap Kuþe Kaðýt, Renkli, Resimli
   Dili Türkçe
   Sayfa 16 sy
   Baský 2011 Ýstanbul
   ISBN 978-605-87764-1-8
   Boyut 21 x 27 cm
   Fiyatý 3,00 TL
   » Sipariþ için týklayýn


   • GIDIBIDI 8 - DERÝN DÜÞÜNMEK

   • ARKA KAPAK

    Anne ve babalar için en ciddi sorumluluk ve en önemli görev; yavrularýný inançlý ve güzel ahlaklý olarak yetiþtirmek; ve onlara dürüst ve saðlam bir karakter ve kiþilik kazandýrmak ve bu doðrultuda gereken eðitimi vermektir.

    Fakat günümüzde yavrularýmýza böyle bir eðitimi verebilmek fevkalade zor ve zahmetlidir. Bu zorluklarýn baþýnda yeterli ve nitelikli kaynak sýkýntýsý gelmektedir.

    Ýþte Feyza Yayýncýlýk, bu boþluðu doldurmak amacýyla yavrularýný yetiþtirmek isteyen anne ve babalara güvenilir, mükemmel bir eðitim ve öðretim seti sunmaktadýr.

    "Gýdýbýdý Serisi" Prof. Dr. Þener Dilek tarafýndan 4-6 yaþ grubundaki yavrularýmýz için bir eðitim ve öðretim projesi olarak kaleme alýnmýþ; sürekli bir yayýn olarak planlanmýþtýr.

    Bu seti, yavrularýný kazanmak ve istikbale hazýrlamak isteyen bütün anne ve babalara önemle ve hararetle tavsiye ediyoruz.

   Kitap Adý Derin Düþünmek
   Yazar Prof. Dr. Þener Dilek
   Kapak Kuþe Karton
   Kitap Kuþe Kaðýt, Renkli, Resimli
   Dili Türkçe
   Sayfa 16 sy
   Baský 2011 Ýstanbul
   ISBN 978-605-87764-2-5
   Boyut 21 x 27 cm
   Fiyatý 3,00 TL
   » Sipariþ için týklayýn
   • GIDIBIDI 9 - GÜNEÞÝN BATIÞI

   • ARKA KAPAK

    Anne ve babalar için en ciddi sorumluluk ve en önemli görev; yavrularýný inançlý ve güzel ahlaklý olarak yetiþtirmek; ve onlara dürüst ve saðlam bir karakter ve kiþilik kazandýrmak ve bu doðrultuda gereken eðitimi vermektir.

    Fakat günümüzde yavrularýmýza böyle bir eðitimi verebilmek fevkalade zor ve zahmetlidir. Bu zorluklarýn baþýnda yeterli ve nitelikli kaynak sýkýntýsý gelmektedir.

    Ýþte Feyza Yayýncýlýk, bu boþluðu doldurmak amacýyla yavrularýný yetiþtirmek isteyen anne ve babalara güvenilir, mükemmel bir eðitim ve öðretim seti sunmaktadýr.

    "Gýdýbýdý Serisi" Prof. Dr. Þener Dilek tarafýndan 4-6 yaþ grubundaki yavrularýmýz için bir eðitim ve öðretim projesi olarak kaleme alýnmýþ; sürekli bir yayýn olarak planlanmýþtýr.

    Bu seti, yavrularýný kazanmak ve istikbale hazýrlamak isteyen bütün anne ve babalara önemle ve hararetle tavsiye ediyoruz.

   Kitap Adý Güneþin Batýþý
   Yazar Prof. Dr. Þener Dilek
   Kapak Kuþe Karton
   Kitap Kuþe Kaðýt, Renkli, Resimli
   Dili Türkçe
   Sayfa 16 sy
   Baský 2011 Ýstanbul
   ISBN 978-605-87764-3-2
   Boyut 21 x 27 cm
   Fiyatý 3,00 TL
   » Sipariþ için týklayýn


   • GIDIBIDI 10 - KÖTÜ KALPLÝ KURT

   • ARKA KAPAK

    Anne ve babalar için en ciddi sorumluluk ve en önemli görev; yavrularýný inançlý ve güzel ahlaklý olarak yetiþtirmek; ve onlara dürüst ve saðlam bir karakter ve kiþilik kazandýrmak ve bu doðrultuda gereken eðitimi vermektir.

    Fakat günümüzde yavrularýmýza böyle bir eðitimi verebilmek fevkalade zor ve zahmetlidir. Bu zorluklarýn baþýnda yeterli ve nitelikli kaynak sýkýntýsý gelmektedir.

    Ýþte Feyza Yayýncýlýk, bu boþluðu doldurmak amacýyla yavrularýný yetiþtirmek isteyen anne ve babalara güvenilir, mükemmel bir eðitim ve öðretim seti sunmaktadýr.

    "Gýdýbýdý Serisi" Prof. Dr. Þener Dilek tarafýndan 4-6 yaþ grubundaki yavrularýmýz için bir eðitim ve öðretim projesi olarak kaleme alýnmýþ; sürekli bir yayýn olarak planlanmýþtýr.

    Bu seti, yavrularýný kazanmak ve istikbale hazýrlamak isteyen bütün anne ve babalara önemle ve hararetle tavsiye ediyoruz.

   Kitap Adý Kötü Kalpli Kurt
   Yazar Prof. Dr. Þener Dilek
   Kapak Kuþe Karton
   Kitap Kuþe Kaðýt, Renkli, Resimli
   Dili Türkçe
   Sayfa 16 sy
   Baský 2011 Ýstanbul
   ISBN 978-605-87764-4-9
   Boyut 21 x 27 cm
   Fiyatý 3,00 TL
   » Sipariþ için týklayýn  • DÜÞÜNDÜREN KÝTAPLAR  • TÛBA AÐACI

  • ARKA KAPAK

   Ýman sanki bir aðaç.. Cennetteki Tûba Aðacý gibi..
   Ýman sanki Tûba Aðacý’nýn dünyadaki bir nümunesi.
   Meyveleri leziz, gölgeleri ferahlatýcý,
   dal ve yapraklarý latif, zarif, nezih ve ziynetli.
   Gelin, o aðacý daha yakýndan temaþa edelim.

   Seyredelim o Tûba Aðacý’ný; daha dikkatle ve daha ibretle..
   Ne dersiniz?

  Tamamý renkli ve resimli hikayelerle...
  Yazar Prof. Dr. Þener Dilek
  Kapak Kuþe Karton
  Kitap Kuþe Kaðýt, Renkli, Resimli
  Dili Türkçe
  Sayfa 224 sy
  Baský 2009 Ýstanbul
  ISBN 978-975-01794-6-4
  Boyut 13,5x20 cm
  Fiyatý 9,90 TL
  » Sipariþ için týklayýn  • NÝÇÝN YARATILDI ÞU ÝNSAN?

  • ARKA KAPAK

   Niçin yaratýldý þu kainat, þu sema, þu zemin, þu mevcudat!
   Ve þu insan!
   Sahipsiz mi bu âlemler!
   Oyun ve eðlence olsun diye mi halkedildi bu mahlûkat!
   Üç günlük dünya zevk ve sefasý için mi çatýldý þu semavat!

   Birbirinden güzel hatýralar, ibretli vak'alar ve hakikatli hikayelerle örülmüþ bu kitap; okurlarýný derin düþünceye sevkediyor. Adým adým insaný kendisi ile yüzleþmeye ve nefsini sorgulamaya götürüyor.
   Saffet ve samimiyetle hayatýný ciddi bir süzgeçten geçirmek isteyenler bu kitabý muhakkak okumalý...

  Tamamý renkli ve resimli hikayelerle...
  Yazar Prof. Dr. Þener Dilek
  ISBN 978 9750179457
  Kapak Kuþe
  Cilt Amerikan Cilt
  Sayfa 192 sy
  Boyut 13,5x20 cm
  » Sipariþ için týklayýn  • KONUÞAN KÂÝNAT
  • Birbirinden güzel hakikatli HÝKAYELERLE… Baþtan sona RENKLÝ ve RESÝMLÝ, KUÞE KAÐIDA özel tasarýmýyla… Sizleri Konuþan Kainatý dinlemeye davet ediyoruz…

  • ARKA KAPAK

   “KONUÞ YA MUSA!” demiþ, elindeki çekici hýþýmla heykele fýrlatmýþ Michelangelo..
   Peki, konuþmuþ mu bu cansýz eser?
   Hayýr..!
   Konuþmasý mümkün mü?
   Hayýr..!
   Neden?
   Bedene hayat giydirmek, cesede ruh üflemek, vücudu duygularla süslemek beþerin iþi deðil!
   …..
   Bakýn þu “ÝNSAN”a..!
   Michelangelo’ýn heykelinden hadsiz derece daha mükemmel, daha harika ve mucize!
   Þu zemin sarayý muhteþem bir MÜZE! Muazzam bir SERGÝ!
   Denizler ve okyanuslar muhteþem birer AKVARYUM!
   Milyarlarca balýklar o akvaryumda.. SANAT GALERÝSÝnde podyuma çýkmýþlar..
   Sema tablosunun içinde kanat kýran, þak þak öten hadsiz kuþlar var, her biri birer sanat harikasý!
   Dikkatle bakýn! “HAL DÝLÝ” ile KONUÞUYOR, bir þeyler SÖYLÜYOR þu mahlukat!
   Tatlý tatlý ritimler içinde, BÝNBÝR DÝL ÝLE KONUÞUYOR ÞU KAÝNAT!
   …..

  Tamamý renkli ve resimli hikayelerle...
  Yazar Prof. Dr. Þener Dilek
  ISBN 978 9750179433
  Kapak Kuþe
  Cilt Amerikan Cilt
  Sayfa 256 sy
  Boyut 13,5x20 cm
  » Sipariþ için týklayýn  • KÝMDÝR ÞU TABÝAT ANA!
  • FEYZA YAYINCILIK`TAN
   ÝLÝM VE ÝRFAN DÜNYASINA
   YEPYENÝ BÝR ESER !
  • Prof. Dr. Þener Dilek’in kaleminden baþtan sona hakikat yüklü...
   • Öðretici olduðu kadar, HÝKAYE üslubu ile keyif verici...
   • Her hikayenin sonunda verilen ibret dersleri ile eðitici...
   • Ýlköðretimden üniversiteye kadar her kesime hitap edebilen geniþ bir perspektif...
   • Kuþe kaðýt üzerine baþtan sona RENKLÝ ve özel tasarýmýyla heyecan verici...
   • Tanýnmýþ bir ressamýn elinden çýkan mana dolu RESÝMLERÝ ile ilgi çekici...
   • Bilimi kendi ideolojileri uðruna harcayan, tabiat fikrine saplanmýþ zihniyete verilmiþ bir cevap...
   • Keskin bir dille, çekici bir anlatým ile gerçeði apaçýk göstererek, inanmýþ insanlarý ferahlatan, kalbine teselli veren...
   • Hem ilaç gibi hem de þeker gibi bir eser...

    ARKA KAPAK

    Bu kitap, alýþýlmýþ üslubun dýþýnda farklý bir metod ile kaleme alýndý.
    Bir çok hakikatler, HÝKAYE üslubu içinde,
    gerçek hayattan alýnmýþ kesitler halinde sunuldu.
    Gerçekleri net bir biçimde göstermek amacýyla,
    hayat mektebinden FOTOÐRAFLAR alýndý.
    Bizzat yaþadýðýmýz HATIRALAR kalem dili ile resmedildi.
    Bir SERGÝ açýldý..
    Dizildi hakikatler, sýra sýra...
    Gerçekler arz-ý endam etti o sergide...

    Sizleri;
    hakikat dünyasýndan derlediðimiz canlý fotoðraflarý,
    hikaye üslubuna bürünen ibretli levhalarý gösteren
    bu leziz sergiye davet ediyoruz.

   Tamamý renkli ve resimli hikayelerle...

  Yazar Prof. Dr. Þener Dilek
  ISBN 975 01794-3-3
  Kapak Kuþe
  Cilt Amerikan Cilt
  Sayfa 240 sy
  Boyut 13,5x20 cm
  » Sipariþ için týklayýn  • MARÝFET ÝKLÝMÝ
  • Hayatýn huzuru ve saadeti imandýr. Ýmanýn da kaynaðý marifet-i Rabbaniye’dir. Kim Allah’ý daha ziyade biliyor ve tanýyorsa o daha büyüktür.

   Ýþte bu kitapta Prof. Dr. Þener Dilek, marifet-i Rabbaniye’yi delil ve bürhanla çekici ve cazip bir üslup içerisinde günümüz insanýna talim ettiren Risale-i Nur’un engin deryasýna daldýrýyor okurlarý...

   Ya da marifeti güzel kokular bahþeden bir bahçe olarak görürsek, bu bahçeden derlediði buketleri sunuyor okurlara...

   Bu bostandan çiçekler derlemeniz dileðiyle...

   ARKA KAPAK
   Bütün güzellikler imandan gelir, imanla yeþerir, imanla büyür, imanla geliþir, imanla kemalini bulur. Ýman, hayatýn kayyum deðeridir; hayata nefes ve ruh gibidir. Ýman esastýr, köktür, direktir, hayatýn temel taþýdýr.

   Ýman insana sorumluluk ruhunu aþýlar. Ýstikametin, takva ve kemalatýn esasý imandýr.

   Ýman dürüstlüktür, Allah’a ve kendine karþý dürüst olmaktýr.

   Ýman hayatýn kalitesini belirler. Ýmanla inkiþaf eden küçücük geliþmeler, amel, ahlak ve muamelatta büyük açýlýmlar doðurur. Ýman, insanýn iç dünyasýný mamur eder, engin ve zengin kýlar, hamiyet ve dava ruhunu ateþler.

   Kainatta en yüksek, en kudsî, en ulvî hakikatler, iman hakikatleridir, tevhid dersleridir. Ýman ile ilgili meseleler hayata en lazým bilgilerdir.

   Evet, hayata lazým olan ilk ders, en devamlý ders, en hakiki ders, en derin ders “iman hakikatleri”nin talim ve tedrisidir, tahkim ve tekmilidir. Hava, su ve gýda gibi lazým olan bu derslerden, bu “marifet sofralarý”ndan son nefese kadar istifade etmek, hayatýn en büyük gayesi ve en yüksek hedefi olmalýdýr.

  Yazar Prof. Dr. Þener Dilek
  ISBN 975 01794-2-6
  Kapak Bristol Karton Kapak
  Cilt Amerikan Cilt
  Sayfa 224 sy
  Boyut 13,5x20 cm
  » Sipariþ için týklayýn  • RÝSALE-Ý NUR`UN METOD ve GAYESÝ
  • Bediüzzaman, mesleðini saðlam temeller üzerine oturtmuþtur.
   Çizdiði yol hakîmanedir ve fýtrata uygundur.
   Ýnsana en lâzým olandan baþlamýþ, beþeri “tevhid”e çaðýrmýþtýr.
   Müntesiplerini fikrî, kalbî ve ruhî bir istihaleden geçirerek tefekkürün engin
   ufkunda gezdirmiþ, müstakim ve kâmil bir cemaat tesis etmiþtir.
   Dâvetini hikmetle yapmiþ, yumuþak söz ve tatlý dille mesajýný sürdürmüþtür.
   Kaba, sert, tutarsýz, kýrýcý ve yýkýcý bir üslûba asla iltifat etmemiþtir.
   Dâvâsýný sabýr ve çile içerisinde celadetle, yýlmadan ve yýkýlmadan, müsbet
   hareket ile yürütmüþtür.
   Kenetleþmiþ, samimi, hâlis bir fedakârlar ordusu tesis etmiþ, küfrün þahs-ý mânevisi karþýsýnda nurlu ve metin bir þahs-ý
   mânevi oluþturmuþtur.
   Geleceðe ümitle bakmýþ, ye’se düþmemiþtir.
   Konuþtuðunu yaþamýþ, yaþadýðýný konuþmuþtur.
   Yaþayan bir hakikat olarak gönüllerde taht kurmuþtur.
   Mesleðinde, meþrebinde, tarz ve üslûbunda insaný esas almýþ, ona ulaþmanýn
   yollarýný çizmiþ, onun inþa ve ikmaline büyük önem vermiþtir.

  Yazar Prof. Dr. Þener Dilek
  ISBN 978-975-01794-7-1
  Kapak Kuþe Karton
  Sayfa 336 sy
  Boyut 13,5x20 cm
  Fiyat 9,00 TL
  » Sipariþ için týklayýn  • NUR MEKTEBÝ I
  • Bir Yol Haritasý serisinin 1, 2, 3 ve 4. kitaplarýnýn tek bir ciltte toplanmasýndan oluþan hacimli bir eserdir. Nur hizmeti hakkýnda son derece önemli tespitlerin yer aldýðý uzun ve kýymetli bir önsöz ve giriþ bölümü ile baþlar.

   Devamýnda Risale-i Nur’da kullanýlan, modern bilim açýsýndan da fevkalade önemli bir kýsým eðitim metodlarý ele alýnýr.

   Diðer bir bölümde Risale-i Nur’un edebi bir þaheser olarak layýk olduðu deðer ince bir bakýþ ve derin bir analizle ortaya konulur.

   Bu kitap Risale-i Nur’un üslup ve tarzýnýn metodolojik olarak ele alýndýðý titiz ve derinliðine bir çalýþmanýn neticesinde ortaya çýkmýþ, dikkat ve tefekkürle okunmasý gereken orijinal bir eserdir.

   ARKA KAPAK
   Nur Mektebi
   , bir ekol, bir dârü’l-fünun... Bir cihan üniversitesi...

   Telif dünyasýnda hiç bir eser, onun gibi þakirtler yetiþtiremedi. Hiçbir eser, onun gibi cihanþümûl bir okuyucu kitlesine ulaþamadý. Yedi yaþýndan yetmiþ yaþýna kadar her tabaka, her seviyede insanlar var, onun tedris halkasýnda, marifet sofrasýnda...

   Bu mektep bir huzur sokaðý... Bir ümid caddesi... Bir sükûn mahallesi... Bir irfan þehri... Beþeri kendine celbeden bir itminan ülkesi... Ve bir vahdet dünyasý...

   Bu mektepte “kâinat kitabý” okutulur; bakýþ derinliði, marifet zevki verilir, hizmet aþký tutuþturulur. Bu mektebin þakirtleri kan kusmaz, kin üretmez. Onlar “muhabbet fedaileri”, “hakikat havarileri”... Dünyanýn bir ucundan bir ucuna kalbleri fethe çýkýyorlar.

   Bu mektepte iman hakikatlerinin ince ve derin manâlarý bestelenir. Ritmi, tatlý sadâsý yüksektir bu bestenin... Naðmeleri dünyanýn en ücra köþelerinden duyulur, dinlenir.

   Bu mektep bir dârü’l-fünun... Ýçinde pek çok mektepleri barýndýran bir dünya üniversitesi.. Herkese kapýlarý açýk.. Yasaklarla örülmüþ bir zindan deðil, hakikate, sevgiye ve birlikte paylaþmaya götüren bir bostan-ý cinan...

   Bu bostandan çiçekler toplayýp, buketler yapmanýz dileðiyle...


  Yazar Prof. Dr. Þener Dilek
  ISBN 975 01794-0-2
  Kapak Kuþe Karton Kapak
  Cilt Amerikan Cilt
  Sayfa 352 sy
  Boyut 17x24 cm
  » Sipariþ için týklayýn